Termeni și condiții

Termeni și condiții

TERMENI GENERALI
Prezentul document – “Termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.b-events.ro” (denumite în continuare “Termeni și Condiții”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.b-events.ro (denumit în continuare “Site-ul” și/sau “BEvents”), și are valoarea unei convenții încheiate între Aqua Profit SRL, în calitatea sa de proprietar și administrator al Site-ului, și orice persoană care vizitează ori accesează Site-ul (denumită în continuare “Utilizator”). Neacceptarea acestor Termeni și Condiții, ori a oricărei prevederi din acestea, atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta, precum și a oricărui component al acestuia, constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Conform cerinţelor REGULAMENTULUI(UE) PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protectia datelor) Aqua Profit SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, in calitate de client al societatii Aqua Profit SRL, prin completarea urmatoarelor campuri: date din cartea de identitate(nume si prenume, domiciliul), numar de telefon, adresa de e-mail.

Scopul colectării datelor este acela de a informa utilizatorii si cumparatorii privind situatia contului lor.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, refuzul dumneavoastră determină însă imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile mai sus indicate.

Durata stocarii datelor cu caracter personal mai sus mentionate este pe perioada in care contul utilizatorilor este activ.

Conform REGULAMENTULUI(UE) PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI nr.679 din 27 aprilie 2016, beneficiaţi de urmatoarele drepturi:

– dreptul de acces – inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele dumneavoastra, iar daca da, sa va oferim acces la aceste date precum si informatii despre cum sunt prelucrate;

– dreptul la portabilitate – se refera la faptul ca puteti primi datele personale intr-un format structurat, care poate fi citit automat si la dreptul ca acestea pot fi transmise direct altui operator;

– dreptul la opozitie – vizeaza dreptul de a te opune prelucrarii datelor personale atunci cand aceasta deserveste un interes public ori un interes legitim al nostru;

– dreptul de rectificare – se refera la corectarea fara intarzieri nejustificate, a datelor personale inexacte;

– dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat – inseamna ca ai dreptul sa iti stergem datele colectate fara intarzieri nejustificate, in oricare din urmatoarele situatii: nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, ti-ai retras consimtamantul si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrarii, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale, colectarea s-a facut cu oferirea de servicii ale societatii informationale;

– dreptul la restrictionarea prelucrarii – poate fi exercitat in urmatoarele cazuri: este contestata exactitatea datelor pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii acestora, prelucrarea este ilegala, dar nu se doreste stergerea datelor ci doar restrictionarea acestora, in cazul in care AQUA PROFIT SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar le soliciti pentru apararea unui drept in instanta, daca te-ai opus prelucrarii pentru intervalul de timp cat se verifica daca drepturile legitime prevaleaza asupra drepturilor tale;

– dreptul de a va adresa justitiei.

Toate aceste drepturi le puteti exercita prin e-mail la eventsb3@gmail.com.

Nu in ultimul rand, Aqua Profit SRL aplica toate masurile tehnice si organizatorice pentru asigurarea securitatii datelor tale personale, protejarii lor impotriva distrugerii, modificarii, dezvaluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

RECLAMAȚII
Cumpărătorul trebuie să efectueze în scris toate reclamaţiile referitoare la lipsuri din colet, neconformitate produse, erori de facturare, alte produse primite decât cele comandate, în termen de 3 zile de la primirea produselor. Reclamaţiile primite după această perioadă, nu vor fi luate în considerare.

GARANȚIA
Toate Bunurile comercializate, sau serviciile prestate de către BEvents beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.

Condițiile de garanție sunt în conformitate cu legislația în vigoare.

FRAUDĂ
Orice încercare de a accesa datele personale ale altui Utilizator va fi considerată tentativă de fraudare și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

FORȚA MAJORĂ
Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ (JURISDICȚIA)
Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între BEvents și Clienți/ Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

COOKIE-URI
Acest Site folosește cookie-uri.

Site-ul www.b-events.ro folosește cookie-uri doar cu scopul de a îmbunătați calitatea și performanța serviciilor oferite utilizatorilor și cumpărătorilor. Astfel, se permite Site-ului să vă păstreze coșul de cumparături, să vă păstreze logat pe site, să vă ofere posibilitatea de a păstra informația personalizată de dvs.